5 Aralık 2023, Salı
spot_img

Turusan Bağcı'dan TÜSAF için yol haritası

turusanTürkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) seçimlerinde İstanbul Delegeliği Başkan’lığına aday olan Turusan Bağcı, yazılı bir bildiri yayınlayarak seçilmesi durumunda izleyecekleri yol haritası hakkında bilgi verdi.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) seçimlerinde İstanbul Delegeliği’ne adaylığını koyan Turusan Bağcı, yazılı bir bildiri yayınlayarak seçilmesi durumunda izleyecekleri yol haritası hakkında bilgi verdi.

Açıklamasında, seçimi kazanmaları durumunda aday ekipleri ile birlikte izleyecekleri yol haritası ve gündem maddelerine ilişkin sorun ve ihtiyaçlara yönelik planları hakkında bilgilendirmelere yer veren Bağcı’nın yazısı şöyle:

 

“TÜSAF BİLDİRGEMİZ YOL HARİTASI                                                 

Uzun zamandır gözlemlerimiz ve etkili çalışmalarımızın sonucu olarak aday ekibimiz ile beraber sorunlar tespit edilmiş, çözümler, önerilerimiz ve yol haritamız hazırlanmıştır. Yarını iyileştirmenin yolu bugün neyi yanlış yaptığımızı bilmekten geçer. Seçim sonrası, seçilecek ekibimiz projelerimiz ile bu yol haritası ve plana göre hareket edecektir. Çözümlerin bazen ne kadar basit ve kolay olabileceği unutulmamalıdır. Yaptıklarımız, başaracağımızın güvencesi olacaktır. Neden aday olduğumuz daha net anlaşılacaktır.

Bunların bir kısmını kısa başlıklar ile sizlerle paylaşmakta mutluluk duyuyoruz.

Güvenilir, Saygın, Kazanan bir meslek olmak için

Saygı ve Sevgilerimizle

Turusan Bağcı

TÜSAF İstanbul Delegesi Başkan Adayı

İlk olarak hızla 50-60il derneğine ulaşma

Federasyonumuz şu an 81 ili olan ülkemizde 26 İl Derneği ile temsil edilmektedir. Tüm Türkiye’ nin sesi olabilmek ve önemli bir bağımsız güç olabilmek için tüm Türkiye’nin kucaklanması ve hızla yayılmak gerekmektedir. Bunun için federasyonumuza üye il derneği sayısını arttırmak ilk aşamada önemli bir güç olmak için bir şarttır. Bunu, hızla gerçekleştirecek çalışmalarımız planlarımız bitmiş birçok ilimiz beklemededir.

TÜSAF aracılığı ile dernekler ve acenteleri tek ses birlikte hareket etmeye yönelik çalışmalar.

Sağlanan etkin ve yaygın bir ağ ile iller Dernekler arası iletişimi haberleşmeyi en önemlisi birlikteliği hızla sağlayarak Türkiye’deki tüm Acenteleri birlikte tek ses olarak hareket etmeye yönelik çalışmalar güç sağlandıktan sonraki en önemli hedefimiz olacaktır. Mail, sms grupları, sosyal medyanın etkili kullanılması çalışmaları.

Örgütlenme modeli

Bunun için yurt dışı ve yurt içinden elde ettiğimiz örgütlenme modelleri, Acente mesleği ve derneklerimizin yapısına göre geliştirilmiş bu hazırlanan modele göre yeniden yapılanmaların sağlanarak Federasyonumuzun ve Derneklerin yapılarının güçlenmesi de hedeflemiştir. Bölge Derneklerin güçlenmesi ana hedeflerdendir.

Çalışma grupları

TÜSAF Yönetim Kurulu Asil ve yedekleri ile Federasyonumuza üye Derneklerimizin delegeleri arasından veya dışarıdaki kişilerden bilgi birikim ve konular hakkında tecrübelerine göre çözümler için acil çalışma grupları oluşturulması hedeflemiştir. Bunun için gruplar çalışma konuları öncelikleri belirlenmiş hızla gerçekleştirilmesi için çalışmalar tamamlanmıştır. Bu gruplar konulara önceliklere göre sorunlarımız, ihtiyaçlarımız ve hedeflerimize ulaşmadaki en önemli gücümüz olacaktır.

Danışma Kurulu

Bilgi birikimine güvenilen tecrübeli kişilerden oluşan danışma kurulları oluşturularak ihtiyacımız olan bilgiye ve desteğe bu şekilde etkili bir şekilde ulaşmanın yolu açılacaktır.

Bilimsel çalışmalar, sonuçlar

Sadece konuşarak değil yapılan çalışmalar tespit edilen sorunların çözümleri ve ihtiyaçlarımızla ilgili saygın, bilinen, güvenilen hocalarımız, hukukçularımız, uzmanlarımız ile tespit edilen konular hakkında; panel, seminer, konferanslar ile bilimsel çalışma raporları sonuç bildirgeleri hazırlanarak bunların ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşılması sağlanarak sonuca daha çabuk, etkin ve verimli ulaşmak planlanmıştır.

Sorunlar belli ve artarak devam ediyor

Ana sorunlarımız belli ve bilinmektedir. Rekabet düzgün işlememekte yok edici boyutlara gelmiştir. Mesleğimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Komisyon indirimleri, zarardan sorumlu tutularak suçlanmamız, Acenteliklerin haksız fesihleri, telefon satış, internet üzerinden satış, portföy mülkiyet hakkı sorunları, gittikçe güçlenen alternatif kanallar, direkt satış örgütleri, komisyon indirimleri, Satış kanalları arası fiyat farkı, Acenteliklerin sözleşmelerinden ileri gelen önemli sorunlarımız ……..
Bu sorunların çözümü için yukarıdaki güç ve sonuç alıcı çalışmaların ardından sağlanan hızlı etki ile çalışmalar öncelikli olarak başlayacaktır. Sağlanan etkili güç ile ortaya çıkan çözüm önerileri sonuç alıcı çalışmalar yapılmasını sağlayacaktır.

Sorunlarımız üçe ayrılmıştır

Acil ve kısa dönemde çözümlenmesi gereken sorunlar, orta dönemde çözümlenmesi gereken sorunlarımız ve orta-uzun dönemde çözümlenecek sorunlarımız olarak ayrılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre öncelikler tespit edilerek sırası ile bir çözüme odaklanarak sonuç alıcı çalışmalar yapılacaktır.

 

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ile birlikte ve destekleyici çalışmalar

SAİK Acentelerin en tepe kuruluşu ve kanunla kurulmuş çok geniş yetkileri olan ve bu yetkileri kanunlardan alan kuruluşumuzdur. Türkiye de yaklaşık 16.000 acente ve binlerce problem vardır. SAIK yönetim kurulundaki 7 meslektaşımız bu sorunların çözümü için söz vermiş ve seçilmişler ateşten gömleklerini giymişlerdir.
Zaman sorunu ve yeri geldiğinde TOBB ile olan bağ nedeni ile yetişemedikleri sonuç alamadıkları durumlar da söz konusu olabilir. Bu üst kuruluşumuzun en önemli destekçisi düşünce kuruluşu olarak TÜSAF çalışmalarını planlayacak SAİK ile birlikte hareket edip destekleyecektir. SAIK ile etkili ve iyi iletişim kurularak destekleyici ve birlikte çalışmalar yapılacaktır. Kaybedecek bir 4 senemiz daha yoktur.

Tüm dernekler ve meslek komiteleri ile birlikte hareket

İllerimizdeki dernekler, ticaret odaları ve sigorta meslek komiteleri ile ilişkilerin geliştirilerek birlikte hareket edilmesi, onları kucaklayacak çalışmaların yapılması hedeflemiş buna göre çalışmalar yapılacaktır.

Portföy mülkiyeti ve güvenliği

Her halükârda, acente tarafından sigorta firmasına sağlanan müşteri bilgilerinin ve portföy güvenliğini ve başka kanallara aktarılmasının önüne geçilmesini sağlamak, için oluşturulan plan çevresinde sonuç alacak çalışmalar yapılacaktır. Bununla ilgili Avrupa Birliği modelleri incelenmiş taslak öneri hazırlanmıştır.

Sigorta şirketleri ile tek tip örnek sözleşme

Acente sorunlarının büyük bir bölümünü oluşturan ana konular incelendiğinde Acentelik sözleşmelerinden kaynaklandığı görülmektedir. Acente hakları yok denilecek kadar az olan sözleşmelerde yurtdışı örnekleri de baz alınarak taslak şeklinde acentelik sözleşmeleri hazırlanmıştır. Daha önce kurulan komitelerdeki değerli hocalarımız, hukukçularımız görüşleri ile hazırlanan bu taslak sözleşme görüşe açılarak şirket ile bu taslak sözleşme üzerinden görüşmelere başlanacaktır.

Acentelerin internet, uzaktan satış

Acentelerin hızla gelişen büyük yatırım gerektiren Internet uzaktan satış kanalları karşısında  ortak platformlar veya çalışmalar yapılarak güçlenmesi teknolojik alt yapılarının güçlenmesi ile ilgili çalışmalar.

Sigorta Acenteleri Vakfı Kuruluş çalışması

Sigorta Acentelerinin çalışırken ve emekli olduktan sonra haklarını koruyacak, güç kazandıracak Sigorta Acenteleri Vakfı Kuruluş taslağı değerli hocalarımızdan da örüş alınarak hazırlanmış, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne sunulmuş görüş ve önerileri alınmış son şekline getirilmiştir. Yeni Yönetimdeki ekibimiz ile birlikte hızla sonuçlandırılarak kurulacaktır.

Bölge Federasyonları – Konfederasyon

Bununla ilgili taslak çalışmaları ve örgütlenme modeli bitirilmiş ortaya konulmuştur. Bölge derneklerinin ve delegelerimizin görüşüne sunularak kabul edilmesi durumunda, hem bölgesel güç olmak hem de daha da büyük bir güç olabilmek adına yedi bölge federasyonlarının başkanlığında, Türkiye Sigorta Acenteleri Konfederasyonu’nun ( TÜSAK )  onayları ile hep birlikte kuracağız.

Davalar

Tüm bu birliktelik ve güç hızla elde edildikten sonra talep ve uyarılarımızın sonuçsuz kalması durumunda haklarımız için birçok dava açma hazırlık ve çalışması bitirilmiş hukuki görüşler alınmış hazırlıklar tamamlanmıştır. Dava konuları ve başlıkları, dernek başkanları ve delegeleri ile paylaşılacak güvenlik ve sonuçları nedeni ile detayları burada paylaşılmamaktadır.

Acente önünü açacak projeler

Gelirleri hızla düşen, giderleri daha yüksek oranda artan acente meslektaşlarımızın operasyonel yükleri nedeni ile azalan satışlarımız daralan pazarımız konusunda çalışmalar yapılacaktır. “Operasyonel Yükler” başlığı ile ilgili TÜSAF il delegeleri ve Danışma Kurulu’ndan oluşan bir komite oluşturarak çalışma esaslarını paylaşıp Acentelerin az maliyetler ve daha düşük operasyonel yükler ile aktif çalışmalarını ve dolayısı ile gelirini artırıcı çalışmalar planlanmıştır.

Acente ücret tarifesi ve acente derecelendirmesi

Acente taslak Ücret tarifesi hazırlanmış sektör ile paylaşılacaktır. Hazırlanacak fizibilite tabloları ve değerlendirme kriterleri ile acente değerlendirme derecelendirmelerinin yapılması ile ilgili çalışmalar

Yurt dışı ilişkileri 

TÜSAF ı hak ettiği şekilde yurt dışında temsil edilmesi, diğer ülke meslek grupları tarafından tanınarak işbirliği içerisinde ortak proje ve çalışmalar yapılmasının sağlanması yolu ile ülkemizdeki Acentelerin sorunlarının daha hızla çözümlenmesi, Yurt dışındaki Acenteler ile ülkemiz Acenteler arasındaki uygulama birliğinin sağlanması yönünde çalışmalar ile Federasyonumuzun Uluslar arası Acenteler Birliğine üyeliği ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.

Eğitim

Ülkemizdeki Acentelerin gerçek eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonucu eğitim programı, müfredatı, ders saatleri-süreleri ve içerikleri iki ayrı üniversite ile birlikte hazırlanmış taslak şekline getirilmiştir. Acente eğitimlerinin çeşitlendirilmesi, ihtiyacımıza yönelik eleman eğitimleri hazırlanmıştır. Kurulacak eğitim komitesi ile çalışmalar meslektaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacak, sonuçları açıklanacaktır.

Acente giderlerini düşürücü ve gelirlerini artırıcı çalışmalar
Artan giderlerimizi düşürerek gelirlerimize katkı sağlayacak başlangıç aşamasında beş ayrı proje hazırlanmış iki projenin ön protokolleri ile anlaşmaları hazırlanmıştır hızla paylaşılacaktır. Ortak sinerji yaratılarak toplu anlaşmalar satın alma modelleri geliştirilecektir.

Avrupa’ya örnek model

Yaptığımız sonuç alıcı ve etkili çalışmaların yurt dışında da paylaşılarak örnek model olma hedefimiz vardır.

TÜSAF Acente KurultayıTÜSAF Acente Çalıştayı

Bugüne kadar yapılmamış veya yapılamamış büyük bir güç göstergesi olan tüm Türkiye’deki acentelerin davet edileceği çalıştay ve kurultaylarımız ilgili bakan, milletvekilleri, basın, ilgili kurum ve yöneticilerin katılımı ile yapılacaktır.

İyi ‘Basın’ ilişkisi

Kurduğumuz ekip ile zaten iyi düzeyde olan Basın ilişkilerinin arttırılarak proje, istek ve gerekçelerimizin basın yolu ile daha geniş kitlelere kamuoyu ile paylaşılması sağlanarak etkilerinin artırılması planlanmıştır.

Kurumsal kimlik için TOBB ve SAİK ile birlikte hareket
Birlik – Oda olmak için birlikte başarmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı aynı Seyahat Acenteleri Birliği modeli gibi birlik-oda olma ile ilgili kuruluş tüzükleri hazırlanmıştır. Başarılı sonuç alan çalışmalar ve ortak tavır ile birlikte hareket sonucu Birliğimiz destekleriniz ile kurulacaktır.

Acente Yönetmeliği

Tüm bunların sonucu olarak Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ndeki tüm eksiklikler tamamlanarak acentelerin istediği bir şekilde sigorta sektörünü beraber büyüteceğimiz Yönetmeliğimizin yenilenmesi sağlanacaktır.

Komiteler, Temsilcilikler

Federasyonumuzda kurulmuş olan komisyon ve komitelerde mutlaka bir SAİK temsilcisinin bulunmasını sağlamak, arzu ettiğimiz düşüncemizdir.
Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyelerimizden bir veya iki kişinin SAİK temsilcisi olarak atanarak SAİK ile iletişimin sağlanması TÜSAF’ın çalışmalarının SAİK onayına sunulması ve SAİK in çalışmalarının desteklenmesini sağlamaktır.

İyi ilişkiler ve sigorta sektörünü büyütecek öneriler ile Türkiye Sigorta Birliği, DASK, TARSİM, TRAMER, gibi kurumlarda TÜSAF temsilcilerinin olması sağlanacaktır.

Bunlar gibi birçok taslak ve içerikleri hazırlanmış yol haritası çizilmiş, planlaması bitmiş projelerimizi destekleriniz ile hızla hayata geçirmek ve gerçekleştirmek istiyoruz.

Vizyonumuz, her zaman söylediğimiz gibi;

“Güvenilir, saygın, kazanan bir meslek olmak için birlikte başarmak, iyi gelecek.”

Saygı ve Sevgilerimizle

Turusan Bağcı”

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER