5 Aralık 2023, Salı
spot_img

Hükümet, BES’ten erken çıkışa önlem alacak

Hükümet bireysel emeklilik sistemine hem daha fazla kişinin girmesini hem de birikmiş paralarını erken çekmeden daha uzun süre sistemde kalmalarını sağlamak için ek önlemler almaya hazırlanıyor.

emekli

Tür­ki­ye­’de­ki ta­sar­ruf açı­ğı­nı ka­pat­ma­yı he­def­le­yen hü­kü­met, Bi­rey­sel Emek­li­lik Sis­te­mi­’n­den (BES) emek­li ol­ma­dan çı­kı­şı zor­laş­tı­ra­cak ye­ni ön­lem­ler al­ma­yı plan­lı­yor. BE­S’­in bü­yü­tül­me­si ve ta­sar­ruf­la­rın bir an­lam­da uzun sü­re emek­li­lik sis­te­min­de park edil­me­si­ni ön­gö­ren ye­ni ça­lış­ma­ya, Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun açık­la­dı­ğı Eko­no­mi­de Dö­nü­şüm Prog­ra­mı­’n­da yer ve­ril­di. Prog­ram­da BE­S’­te or­ta­la­ma ka­lış sü­re­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nın he­def­len­di­ği bil­di­ri­lir­ken, “BE­S’­ten ay­rıl­ma ora­nı­nı azal­ta­rak ta­sar­ruf se­vi­ye­si­nin art­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­na­cak ön­lem­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si için ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pı­la­cak­tı­r” de­nil­di.

Emekli olmadan ayrılanlar yüz­de 5.2’ye ine­cek

Prog­ram­da yer alan ve­ri­le­re gö­re ha­len Tür­ki­ye­’de BES’e gi­ren her 100 ki­şi­den yüzde 8.2’si da­ha emek­li ol­ma­dan bi­rik­miş pa­ra­sı­nı çe­kip sis­tem­den ay­rı­lı­yor. Bu­nu yük­sek bu­lan hü­kü­met, bu ora­nı yüz­de 5.2’ye dü­şür­me­yi he­def­li­yor. Bu id­di­alı he­de­fin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için emek­li­lik sü­re­si dol­ma­dan sis­tem­den çı­kı­şı zor­laş­tı­ra­cak ön­lem­ler üze­rin­de ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı açık­lan­dı.

bes_fon10 yıl ve 56 yaş şar­tı

Ha­len BE­S’­e pa­ra ya­tı­ran­la­rın emek­li­li­ğe hak ka­za­na­bil­me­le­ri için gi­riş ta­ri­hin­den iti­ba­ren en az 10 yıl sis­tem­de bu­lun­ma­la­rı ve 56 ya­şı­nı ta­mam­la­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ak­si hal­de BE­S’­ten emek­li olu­na­mı­yor.

Emek­li­lik hak­kı dol­ma­dan sis­tem­den ay­rı­lan­lar ise hem Ha­zi­ne ka­tı­lım pa­yı­nı ek­sik alı­yor hem sis­tem­de ka­lış sü­re­le­ri­ne gö­re yüz­de 5-15 ora­nın­da ver­gi öde­mek zo­run­da ka­lı­yor. Ay­rı­ca emek­lik sü­re­si dol­ma­dan sis­tem­den er­ken çı­kan­lar yüz­de 25 ora­nın­da­ki dev­let kat­kı­sı­nın en faz­la yüz­de 60’ı­nı ala­bi­li­yor.

Vergi oranları çeşitlenebilir

Ka­tı­lım­cı­la­rı sis­tem­de tut­ma­yı ön­gö­ren bu ön­lem­le­rin ye­ter­siz kal­dı­ğı­nı dü­şü­nen eko­no­mi yö­ne­ti­mi, ye­ni ön­lem­ler ve ila­ve dü­zen­le­me­ler üze­rin­de ça­lı­şı­yor. Ön­lem­le­rin teş­vik edi­ci ve­ya cay­dı­rı­cı yön­de ver­gi de­ği­şik­lik­le­riy­le dev­let kat­kı­sın­da ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu­na gö­re sis­te­me gir­dik­ten son­ra çık­mak is­te­yen­le­re uy­gu­la­na­cak ver­gi oran­la­rı­nın ka­de­me­li ola­rak çe­şit­len­di­ril­me­si, ay­nı şe­kil­de Ha­zi­ne kat­kı pa­yı tu­tar­la­rı­nın da yi­ne sü­re­ye bağ­lı ola­rak azal­tı­lıp ar­tı­rıl­ma­sı üze­rin­de ça­lı­şı­lı­yor. Ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­ler­le BE­S’­in top­lu pa­ra çe­ki­le­bi­len de­ğil, emek­li olu­nan sis­tem gö­rü­nü­mü­ne ka­vuş­tu­rul­ma­sı­nın he­def­len­di­ği be­lir­til­di.

Bugün Gazetesi / Erdoğan Süzer

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER