15 Temmuz 2024, Pazartesi
spot_img

Yapı Kredi'den sigorta satışıyla rekor kâr

faik açıkalın - yapı krediYa­pı Kre­di Ban­ka­sı, 2013 yı­lıy­la il­gi­li fi­nan­sal so­nuç­la­rı­nı dün açık­la­dı.

Bu­na gö­re ban­ka­nın  kon­so­li­de net kâ­rı, yüz­de 74 ar­tış­la 3 mil­yar 659 mil­yon li­ra­ya çık­tı. Bu ra­kam, Ya­pı Kre­di Si­gor­ta­’nın sa­tı­şın­dan el­de edi­len 1 mil­yar 284 mil­yon li­ra­lık ge­li­ri de kap­sı­yor. Bu sa­tış ha­riç bı­ra­kıl­dı­ğın­da el­de edi­len net kâr yüz­de 13’lük ar­tış­la 2 mil­yar 375 mil­yon li­ra ol­du.

100 mil­yar li­ra kre­di

Ban­ka­nın ak­tif top­la­mı kon­so­li­de baz­da yüz­de 22 ar­tış­la top­lam 160,3 mil­yar li­ra­ya çı­kar­ken, top­lam kre­di­le­ri de yüz­de 28 ar­tış­la 99,4 mil­yar li­ra­ya yük­sel­di. So­nuç­lar­la il­gi­li bil­gi ve­ren Üst Yö­ne­ti­ci (CE­O) Fa­ik Açı­ka­lın,şun­la­rı söy­le­di: Kre­di­le­ri­mi­zin ak­tif­le­ri­miz için­de­ki pa­yı yüz­de 62’ye yük­sel­di. Top­lam mev­du­atı­mız yüz­de 24’lük bir bü­yü­me ile 88,5 mil­yar li­ra ol­du. Yüz­de 16 ser­ma­ye ye­ter­li­lik ora­nı­na ulaş­tık.”

949 şubesi var

Müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti kap­sa­mın­da “al­ter­na­tif da­ğı­tım ka­nal­la­rı­”nın top­lam ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de­ki pa­yı­nın yüz­de 83’e yük­sel­di­ği­ni vur­gu­la­yan Üst Yö­ne­ti­ci Açı­ka­lın, 2013 so­nu iti­ba­rıy­la ban­ka­nın 949 şu­be ve 3 bin ATM ile hiz­met ver­di­ği­ni be­lirt­ti. Ban­ka­nın 62 fark­lı il­de, 673 En­gel­siz AT­M’­su bu­lu­nu­yor. Ban­ka bu yıl 70’in­ci yı­lı­nı kut­lu­yor.

BUGÜN GAZETESİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER