18 Nisan 2024, Perşembe
spot_img

Bakanlar Kurulu, sigorta sektöründe gücünü artıracak

kanun tasarisiTBMM Başkanlığı’na sunulan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sigortacılık Kanunu’nda da değişiklikler içeriyor.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı; sigortacılık kanununda da değişiklikler içeriyor.

Değişikliğe göre; sigorta eksperlerinin kendilerine teklif edilen işi herhangi bir sebep göstermeksizin reddetmesine imkân tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Sigorta eksperinin, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil ekspertiz ücretinin belirlenmesiyle ilgili usul ve esaslar Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nin (SEİK) görüşleri alınarak, yönetmelikle düzenlenecek.

Şirketler giriş aidatı ödeyerek TSB’ye üye olacak

Bankacılık ve sermaye piyasası meslek teşekküllerindeki usul ve esaslar sigortacılık uygulamasına da aktarılıyor. Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre kurulan emeklilik şirketleri giriş aidatı ödeyerek TSB’ye üye olacak. Bu zorunluluk sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri için sigortacılık ruhsatı, emeklilik şirketleri için emeklilik ruhsatı almalarından itibaren en geç 1 ay içinde yerine getirilecek. Bakanlar Kurulu, üye olma zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olacak. Birlik nezdinde biri sigorta ve reasürans şirketleri, diğeri emeklilik şirketleri için olmak üzere iki ayrı levha tutulacak.

tsbTSB’nin aldığı karar ve tedbirlere uymayan üyeler cezalandırılacak

Birlik, Türkiye’de sigortacılığı ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemini temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlara üye olmak ve delege göndermek; uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyeler arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamakla görevli olacak. Birliğin aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Birlik organları, Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyete geçebilecek

Birlik organlarının seçimleri gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilecek. Birlik organları, çalışma esasları, faaliyetlerinin kapsamı, gelirleri, giderleri, levhaya kayıt, levhadan silinme, üyeliğe kabul, üyeliğin düşmesine ilişkin usul ve esaslar Birliğin görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı’nın önerisi ve bağlı olduğu bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak, Birlik statüsünde gösterilecek. Üyeler, Birliğin statüsüne, karar ve tedbirlere uymak zorunda olacak. Birliğin yetkili organlarınca alınan kararlara karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Müsteşarlık nezdinde itiraz edilebilecek. Müsteşarlığın itiraza ilişkin kararları kesin olacak.

Bakanlığın Birlik üzerindeki yetkileri

Birlik giderleri, statü gereğince tespit olunan esaslara göre üyelere dağıtılacak. Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarını statülerde belirtilen süre içinde yatıracak, aksi halde icra yoluyla tahsil edilecek.
Bakan veya Hazine Müsteşarlığının Birlik organları tarafından yürütülen işlemler hakkında verdiği kararları, Birlik organları aynen yerine getirmekle yükümlü olacak. Yasal sebep olmaksızın bu kararları yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri yerine getirmeyen Birlik organlarının görevine Bakanın veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilecek, yerlerine yenileri seçtirilecek.

Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut  yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Bakan, Birliği faaliyetten men edebilecek. Bakanın kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacak. Hâkim kararını 48 saat içinde açıklayacak. Aksi halde bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

Görevlerine son verilen organ üyelerinin ve tüzel kişi temsilcilerinin cezai sorumlulukları saklı olacak. Bu organların görevlerine son verilmesine sebep olan tasarruflarının hükmü olmayacak. Birlik yönetim ve denetiminde yer alanlarla Birlik çalışanları, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmadan açıklayamayacak. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunlu olacak.

İdari para cezalarının toplamı, mevzuata aykırılık oluşturan her bir eylem için ayrı ayrı olmak üzere, tespit için ilgili hükümde yer alan üst sınırın 20 katını, bir takvim yılında ise anılan üst sınırın 50 katını aşamayacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER